НОВИНИ

НОВИНИ

ЕФЕКТ-3 ООД в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., реализира проект с № BG05M9OP001-1.003-1889-СО1 „Нови работни места в ЕФЕКТ-3 ООД“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място”.

Проектът има за цел да осигури създаване на 32 устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством предоставяне на стимул за работодателя за разкриване на новите работни места. Проектът ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 251 324,72 лв.

Grand Hotel Victoria / Всички права запазени 2016