НОВИНИ

НОВИНИ

27.04.2018 г.

ЕФЕКТ-3 ООД в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приключи реализация на проект с № BG05M9OP001-1.003-1889-СО1 „Нови работни места в ЕФЕКТ-3 ООД“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място”.

По проекта бяха открити нови работни места за 32 лица, за следните работни позиции – Мияч съдове – 3 бр, Готвач – 7 бр, Камериер/ка хотел 6 бр, Отговорник търговска зала – 1 бр, Сервитьор – 8 бр, Чистач/Хигиенист – 3 бр. и Барман – 4 бр. Доставени са и хотелско и ресторантьорско оборудване за упражняване на трудовите дейности по откритите нови работни места.

В края на реализация на проектните дейности бяха постигнати следните основни резултати – Разкриване на нови работни места за безработни и неактивни лица 32 л. ­ Запазени работни места за безработни и неактивни лица след приключване на проекта 16 л. ­ Закупено оборудване, стопански инвентар и работно облекло, необходими за създаването на новите работни места.

Изпълнявайки настоящият проект, Ефект­3 ООД спомогна за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевата група като предостави възможности за кариера и кариерно израстване на млади хора напускащи образователната система без натрупан практически опит, създаде условия за професионално развитие и даде възможност на безработни лица над 54г. да водят активен трудов живот.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по проекта бе в размер на 251 324,72 лв.

 

 

13.06.2017 г.

ЕФЕКТ-3 ООД в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., реализира проект с № BG05M9OP001-1.003-1889-СО1 „Нови работни места в ЕФЕКТ-3 ООД“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място”.

По проекта са открити нови работни места за 32 лица, за следните работни позиции – Мияч съдове – 3 бр, Готвач – 7 бр, Камериер/ка хотел 6 бр, Отговорник търговска зала – 1 бр, Сервитьор – 8 бр, Чистач/Хигиенист – 3 бр. и Барман – 4 бр. Доставени са и хотелско и ресторантьорско оборудване за упражняване на трудовите дейности по откритите нови работни места. Продължават трудовите дейности на новоназначените лица в обектите на дружеството.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 251 324,72 лв.

Grand Hotel Victoria / Всички права запазени 2016