НОВИНИ

НОВИНИ

ЕФЕКТ-3 ООД в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., реализира проект с № BG05M9OP001-1.003-1889-СО1 „Нови работни места в ЕФЕКТ-3 ООД“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място”.

По проекта са открити нови работни места за 32 лица, за следните работни позиции – Мияч съдове – 3 бр, Готвач – 7 бр, Камериер/ка хотел 6 бр, Отговорник търговска зала – 1 бр, Сервитьор – 8 бр, Чистач/Хигиенист – 3 бр. и Барман – 4 бр. Доставени са и хотелско и ресторантьорско оборудване за упражняване на трудовите дейности по откритите нови работни места. Продължават трудовите дейности на новоназначените лица в обектите на дружеството.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 251 324,72 лв.

Grand Hotel Victoria / Всички права запазени 2016